Direct contact met uw Garage Amso vestiging, klik op uw vestiging en bel ons direct:

Disclaimer

Deze website is eigendom van Garage Amso B.V.. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Garage Amso B.V..

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Garage Amso B.V.. Garage Amso B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Garage Amso B.V. kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Garage Amso B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Garage Amso B.V. of door u aan Garage Amso B.V. door middel van de website van Garage Amso B.V. of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Garage Amso B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Garage Amso B.V. via deze website. Garage Amso B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Garage Amso B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Garage Amso B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Garage Amso B.V. is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage Amso B.V..

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo's, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Garage Amso B.V., haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage Amso B.V. mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

1