Disclaimer

Disclaimer voor Amsor.nl

Garage Amso (KVK 24377606), hierna te noemen Amso verleent u hierbij toegang tot amsor.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Amso behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op amsor.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Amso.

Beperkte aansprakelijkheid
Amso spant zich in om de inhoud van Amsor.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op amsor.nl aangeboden materialen of service worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen of service kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Amso. In het bijzonder zijn mogelijk genoemde tarieven op Amsor.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Amsor.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Amso nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Amsor.nl
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Amso, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bel ons nu!